previous arrow
next arrow
Slider

ภาพกิจกรรม : วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

ภาพกิจกรรม : วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์

ภาพกิจกรรม : วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ศึกษาดูงานเรื่อง “กระบวนการทำงาน นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา” ที่โรงเรียนอนุกูลนารี

ภาพกิจกรรม : วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ศึกษาดูงานเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ที่โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 23 : วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ศึกษาดูงาน เรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ที่โรงเรียนหนองหัวช้าง

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 22 : วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ศึกษาดูงานโรงเรียนสังกัดเอกชน เรื่อง “กระบวนการการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

เรื่อ“กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 21 : วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 20 : วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ศึกษาดูงาน เรื่อง “กระบวนการทำงาน นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา” ที่โรงเรียนอนุกูลนารี

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 19 : วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ศึกษาดูงานเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ที่โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์